Tematyka projektu


Zapraszamy do udziału w wykładach i ćwiczeniach!

Tematyka i harmonogram zajęć:

 1. Preparatyka i spektroskopowe badania nanocząstek metali (X 2014) >>
 2. Badania modelowe materiałów sypkich (IX-X 2014) >>
 3. Wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej materiałów roślinnych (VIII-X 2014) >>

 4. Badanie zawartości węgla organicznego oraz azotu w próbkach ciekłych i stałych (VII-X 2014) >>
 5. Zwilżalność gleby (VI-X 2014) >>
 6. Oznaczanie pH gleby (V-X 2014)
 7. Właściwości sorpcyjne gleby (IV-X 2014) >>
 8. Związki chemiczne w glebie (III 2014) >>
 9. Wpływ wilgotności, składu granulometrycznego i zawartości materii organicznej na właściwości cieplne gleby (III 2014) >>
 10. Oznaczenie wilgotności gleby (II 2014) >>
 11. Wyznaczanie hydrofizycznych właściwości gleb (I 2014) >>
 12. Zastosowanie komputerowej mikrotomografii rentgenowskiej do trójwymiarowych zobrazowań struktury gleby (I 2014) >>
 13. Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego próbek glebowych (XII 2013) >>
 14. Wyznaczanie gęstości fazy stałej gleby (XII 2013)
 15. Wskaźniki mikrobiologiczne i biochemiczne wykorzystywane w ocenie stanu środowiska glebowego (XI 2013) >>
 16. Przygotowanie próbek materiału glebowego do badań (XI 2013) >>
 17. Elementy metrologii (X 2013) >>
 18. Metodologia badań (X 2013) >>
 19. Ogólna charakterystyka gleb Lubelszczyzny (IX 2013) >>
 20. Współczesne badania środowiska przyrodniczego oraz materiałów rolno-spożywczych – raport o stanie badań agrofizycznych w Polsce (VIII 2013) >>